Privacy Statement

Onderstaand vindt u het privacy statement van Solid Recruitment.

Paragraaf 1: Overwegingen

• Organisaties die werkzaam zijn in de werving-, uitzend-, en selectiebranche verwerken op geautomatiseerde wijze en op grote schaal Persoonsgegevens van Kandidaten in het kader van hun bedrijfsvoering. Organisaties hechten er grote waarde aan dat de Persoonsgegevens die zij verwerken zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De Software die Organisaties gebruiken voor de Verwerking van Persoonsgegevens dient te voldoen aan de strenge eisen die in dit Privacyreglement zijn vastgelegd.
• De regels in dit Privacyreglement zijn opgesteld ten behoeve van de professionalisering van de geautomatiseerde verwerking van Persoonsgegevens in de werving-, uitzend-, en selectiebranche.
• De regels in dit Privacyreglement dienen om twee redenen te worden nageleefd:
o Ter voorkoming van onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens door werving-, uitzend-, en selectiebureaus. Als uitgangspunt wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“Wbp”) gebruikt. Dit Privacyreglement stelt bovendien nog enkele verderstrekkende vereisten aan Organisaties.
o Ten behoeve van transparantie Kandidaten de mogelijkheid te bieden de hen betreffende Persoonsgegevens te kunnen beheren en hen controle te bieden over de verwerking hiervan.
• Organisaties die de regels van dit Privacyreglement hanteren en naleven, wensen zich te onderscheiden van andere Organisaties. Kwaliteit, professionaliteit, zorgvuldigheid, openheid, transparantie en integriteit zijn de waarden die Organisaties door middel van dit Privacyreglement nastreven. Deze Organisaties mogen het logo van Solid Recruitment op hun websites en andere publicaties gebruiken. Op deze wijze worden Kandidaten er op gewezen dat hun Persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt en dat zij zelf controle hebben over de verwerking van deze gegevens binnen de betreffende Organisatie.

Dit Privacyreglement is gebaseerd op de volgende wetten en besluiten:

• De Wet Bescherming Persoonsgegevens, Staatsblad 2000, 302;
• Besluit van 7 mei 2001, houdende aanwijzingen van verwerkingen van Persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van de melding bedoeld in artikel 27 van de Wet bescherming Persoonsgegevens, Staatsblad 2001, 250 (hierna “Vrijstellingsbesluit Wbp”).
• Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp, Staatsblad 2001, 305.
• Opinie 1/2010 over de begrippen “verantwoordelijke” en “bewereker”, Artikel 29-werkgroep, 16 februari 2010 (WP169).

Paragraaf 2: Algemene bepalingen

Artikel 2.1: Begripsbepaling

In dit Privacyreglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wbp verstaan onder:
• Betrokkene: Zie “Kandidaat”.
• Bewerker: degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen.
• Bijzondere Persoonsgegevens: gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede Persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke Persoonsgegevens en Persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.
• CBP: het College Bescherming Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51 van de Wbp.
• Derde: ieder niet zijnde de Kandidaat, de Organisatie, de Bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Organisatie of de Bewerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken.
• Kandidaat: kandidaat of uitzendkracht die voor vervulling van een vacature in aanmerking komt is degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft. In de Wbp wordt deze aangeduid als de “betrokkene”.
• Ondubbelzinnige toestemming: Een vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de Kandidaat aanvaardt dat hem betreffende Persoonsgegevens worden verwerkt, waarbij elke twijfel is uitgesloten dat de Kandidaat zijn toestemming heeft gegeven.
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Organisatie een overeenkomst tot bemiddeling is aangegaan.
• Organisatie: Organisaties of eenmansbureaus die werkzaam zijn in de werving-, uitzend-, en selectiebranche. De Organisatie is doorgaans ook de Verantwoordelijke volgens de Wbp.
• Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
• Privacyreglement: Het Privacyreglement ten behoeve van het gebruik van Software in de werving-, uitzend-, en selectiebranche.
• Privacy Statement: Een eenvoudig raadpleegbaar document waarin een Organisatie haar verwerkingen van Persoonsgegevens toelicht. Kandidaten dienen expliciet akkoord te gaan met het Privacy Statement.
• Toestemming: Een vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de Kandidaat aanvaardt dat hem betreffende Persoonsgegevens worden verwerkt.
• Software: Computerprogramma’s die worden gebruikt om Persoonsgegevens van Kandidaten te verwerken. Hierbij maakt het geen verschil of deze op het systeem van de Organisatie draait of op afstand wordt aangeboden.
• Uitdrukkelijke Toestemming: Een vrije, specifieke, op informatie berustende en expliciete wilsuiting van de Kandidaat, waarmee deze aanvaardt dat hem betreffende Persoonsgegevens worden verwerkt. De Kandidaat dient in woord, schrift of gedrag uitdrukking te hebben gegeven aan zijn wil toestemming te verlenen aan de hem betreffende gegevensverwerking. De Uitdrukkelijke Toestemming kan ook worden afgeleid door een gedraging van de Kandidaat, waaronder ook begrepen het aanvragen van een bepaalde dienst waarbij de Kandidaat uit de context waarin hij het aanvraagformulier invult, duidelijk is dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel.
• Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of een ieder ander die alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt. Doorgaans zijn de Organisaties verantwoordelijke in de zin van de Wbp.
• Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, en met elkaar in verband brengen van gegevens teneinde te kunnen vaststellen welke kandidaten passen bij verzoeken van opdrachtgevers.
• Wbp: Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2.2: De sector
Het Privacyreglement is van toepassing op alle Organisaties die gebruik maken van Software ten behoeve van de Verwerking van Persoonsgegevens van Kandidaten en er voor hebben gekozen de regels van het Privacyreglement na te leven. Een Organisatie en haar medewerkers zijn gehouden tot naleving van de regels in het Privacyreglement.

Artikel 2.3: Reikwijdte
Dit reglement is van toepassing op de Software die wordt gebruikt voor de gehele of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van Persoonsgegevens van Kandidaten door Organisaties. De Software die deze Organisaties gebruiken dient te voldoen aan de in dit reglement gestelde eisen.

Artikel 2.4: Vaststelling Verantwoordelijke
In beginsel geldt dat de organisatie die het doel en de middelen voor het verwerken van Persoonsgegevens vaststelt, kwalificeert als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. Indien de softwareleverancier tevens optreedt als Bewerker van de gegevens en daarbij verdere diensten aanbiedt, waarbij deze onder andere kan vaststellen welke gegevens worden verwerkt, wie toegang tot de gegevens heeft en wanneer deze gewist worden, wordt de softwareleverancier als medeverantwoordelijke aangemerkt voor deze specifieke verwerkingen. De verantwoordelijkheid van de softwareleverancier strekt niet verder dan voor de verwerking waar hij feitelijk het doel en de middelen voor vaststelt.

Paragraaf 3: Regels voor Verantwoordelijken

Artikel 3.1: Verwerking Persoonsgegevens
1. De Organisatie verwerkt Persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. De Software is geprogrammeerd op een wijze dat deze de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegeven intrinsiek waarborgt.

2. Persoonsgegevens mogen slechts worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Het doel van de verzameling is omschreven in paragraaf 4 van dit Privacyreglement. De Software is op een wijze geprogrammeerd dat deze intrinsiek niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig zijn dan voor deze doeleinden.

Artikel 3.2: Verwerkingsgrondslag
Persoonsgegevens van Kandidaten worden uitsluitend door de Organisatie verwerkt:
a) Nadat de betrokkene Kandidaat voor de verstrekking zijn Ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; of
b) Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Kandidaat partij is; of
c) Indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de Organisatie en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Kandidaat niet prevaleert.
Artikel 3.3: Bijzondere Persoonsgegevens
De Organisatie verwerkt slechts Bijzondere Persoonsgegevens indien zij hiervoor uitdrukkelijke Toestemming van de Kandidaat heeft of voor zover dat is geoorloofd op grond van de artikel 17 tot en met 23 Wbp of een andere wettelijke bepaling. Een uitdrukkelijke toestemming van de Kandidaat is slechts geldig indien de Kandidaat in woord, schrift of gedrag uitdrukkelijk zijn toestemming voor deze verwerking heeft gegeven.

Artikel 3.4: Informatieplicht aan Kandidaat
1. De Organisatie informeert de Kandidaat vóór het moment van verkrijging van zijn Persoonsgegevens over de identiteit van de Verantwoordelijke, de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn en eventueel nadere informatie indien dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt noodzakelijk is.

2. Indien de Persoonsgegevens worden verkregen buiten het medeweten van de Kandidaat, dan wordt de Kandidaat in elk geval vóór het moment dat de gegevens voor het eerst aan een Derde worden verstrekt, geïnformeerd over de identiteit van de Organisatie alsmede over de doeleinden van de verwerking.

Artikel 3.5: Verstrekking aan Opdrachtgevers
Aan Opdrachtgevers worden ten hoogste de Persoonsgegevens verstrekt zoals vermeld in artikel 4.1 tweede lid en uitsluitend:
a) Nadat de betrokkene hiervoor Ondubbelzinnige Toestemming heeft gegeven; en
b) In het kader van een concrete werving-, selectie-, en uitzendopdracht.

Artikel 3.6: Verwijdering Persoonsgegevens
1. De Organisatie verwijderd alle identificeerbare Persoonsgegevens die betrekking hebben op deze Kandidaat indien:
• De Kandidaat de overeenkomst met de Organisatie opzegt of zich anderszins uitschrijft; of
• De Persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden zoals aangegeven in artikel 4.1 eerste lid. In geen geval worden de gegevens langer bewaard dan noodzakelijk.

2. De Software wist automatisch alle identificerende persoonsgegevens en bewaart hoogstens gegevens die niet tot een natuurlijke persoon herleidbaar zijn.

Artikel 3.7: Passende technische en organisatorische maatregelen
1. De Organisatie legt passende technische maatregelen ten uitvoer om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De Organisatie neemt hiervoor tenminste de volgende maatregelen:
a) De Organisatie maakt gebruik van Software die een zo hoog mogelijk beveiligingsniveau biedt.
b) Indien de Kandidaat zijn Persoonsgegevens via de Software wil beheren, draagt de Organisatie zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de Kandidaat.

2. De Organisatie legt passende organisatorische maatregelen ten uitvoer om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De Organisatie neemt hiervoor ten minste de volgende maatregelen:
a) Toegang tot de gegevens hebben uitsluitend medewerkers binnen de Organisatie die de gegevens nodig hebben in het kader van de in het eerste lid genoemde doeleinden;
b) Medewerkers van de Organisatie of Derden die ten behoeve van de Organisatie Persoonsgegevens verwerken, dienen een geheimhoudingsverklaring te tekenen.
c) De Organisatie geeft de Persoonsgegevens niet door naar een land buiten de Europese Unie, tenzij dit land volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgt. Indien het land buiten de Europese Economische Ruimte geen passend beschermingsniveau waarborgt, vindt doorgifte van Persoonsgegevens slechts plaats met Ondubbelzinnige Toestemming hiervoor van de Kandidaat of met een vergunning van de minister van Justitie.
d) De Organisatie verandert de voorwaarden ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens niet zonder Ondubbelzinnige Toestemming van Kandidaten. Bij een verandering van voorwaarden is het oorspronkelijke beveiligingsniveau het minimum beveiligingsniveau voor de toekomst.
e) De Organisatie hanteert een interne geschillenprocedure waarmee de kandidaat een geschil ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens met de Organisatie kan afhandelen.

Artikel 3.8: Melding Verwerking bij CBP
1. De Organisatie is verplicht bij het CBP melden dat zij Persoonsgegevens verwerkt.

2. In afwijking van het vorige lid hoeft de Organisatie volgens het Vrijstellingsbesluit Wbp geen melding te doen van de Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het detacheren van uitzendkrachten. Voor andere verwerking van Persoonsgegevens, zoals werving en selectieprocedures, doet de Organisatie alsnog een melding hiervan bij het CBP.

Paragraaf 4: Doeleinden en grondslag voor de Verwerking van Persoonsgegevens

Artikel 4.1: Doeleinden van de Verwerking
1. Het doel van de verzameling van Persoonsgegevens is geschikte Kandidaten te vinden voor een vacature bij een Opdrachtgever en vervolgens deze partijen in staat te stellen een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Meer specifiek worden Persoonsgegevens verzameld voor de volgende doeleinden:
a) De beoordeling van de geschiktheid van (potentiële) Kandidaten voor een functie;
b) Het aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever;
c) Intern beheer en administratie van de Organisatie;
d) Het behandelen van geschillen tussen Kandidaat, Opdrachtgever en de Organisatie en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
e) Rapportage aan Kandidaten;
f) Het verrichten van wetenschappelijk en historisch onderzoek en statistiek.

2. Hiervoor worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt:
a) Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde Persoonsgegevens, alsmede bank- en/of girorekeningnummer;
b) Nationaliteit, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en burgerlijke staat;
c) Een door de Organisatie gegeven administratienummer aan de betreffende Kandidaat;
d) Gegevens betreffende door de Kandidaat gevolgde opleidingen, cursussen en stages;
e) Gegevens betreffende de functie waarvoor de Kandidaat mogelijk in aanmerking komt;
f) Gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking van de Kandidaat;
g) Andere gegevens, waaronder in bepaalde gevallen Bijzondere Persoonsgegevens, met het oog op het vervullen van de functie die door de Kandidaat zijn verstrekt of die hem bekend zijn;
h) Andere dan de onder a tot en met g bedoelde Persoonsgegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet;
i) Gegevens omtrent arbeidsverleden en werkervaring van de Kandidaat;
j) Gegevens omtrent het inkomen van de Kandidaat;
k) Referenties;
l) Door een medewerker van de Organisatie opgestelde beoordelingsadviezen met betrekking tot persoonlijkheid en loopbaan van de Kandidaat;
m) Wensen van de Kandidaat.

Artikel 4.2: Verkrijging van Persoonsgegevens
De gegevens, als opgenomen in artikel 4.1 worden verkregen:
a) Door opgave van de Kandidaat zelf;
b) Uit openbare bron, voor zover deze noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de doeleinden van de verwerking genoemd in artikel 4.1 lid 1;
c) Uit referenties na verkregen Toestemming van de Kandidaat;
d) Door analyse van het CV en interviews met de Kandidaat.

Artikel 4.3: Verder Verwerken
1. De Organisatie kan Persoonsgegevens verder verwerken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen, mits het een verenigbaar doel betreft.

Paragraaf 5: Rechten van Kandidaten

Artikel 5.1: Beheer eigen Persoonsgegevens door Kandidaat
1. De Organisatie gebruikt Software die de Kandidaat in staat stelt bepaalde hem/haar betreffende Persoonsgegevens kan inzien, deze te beheren en aan te passen.

2. De Organisatie bepaalt door middel van de gebruikte Software welke Persoonsgegevens de Kandidaat mag inzien, beheren en aanpassen.

Artikel 5.2: Kennisneming en correctie
1. De Organisatie is verplicht inzage te verlenen aan een Kandidaat die wil achterhalen welke Persoonsgegevens over hem/haar worden verwerkt. Indien de gegevens feitelijk onjuist zijn en de betreffende Kandidaat daarom verzoekt, dienen zijn/haar Persoonsgegevens te worden gecorrigeerd, verwijderd, afgeschermd of aangevuld. In beginsel dient de Organisatie binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek van de Kandidaat aan hem/haar mede te delen of, dan wel in hoeverre, zij aan het verzoek voldoet. Indien de Organisatie een verzoek weigert, dient zij de weigering met redenen te omkleden.

2. De Organisatie mag een inzageverzoek slechts weigeren indien dit noodzakelijk is in het belang van:
a) De veiligheid van de staat;
b) De voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
c) Gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
d) Het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
e) De bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, waaronder meebegrepen de rechten en vrijheden van de Organisatie.

3. Per bericht mag de Organisatie een vergoeding vragen van € 0,23 per pagina, met een maximum van € 4,50. Deze bedragen gelden ook indien het bericht wordt verstrekt op een andere gegevensdrager dan papier. Het maximum wordt verhoogt tot € 22,50 indien het bericht bestaat uit meer dan honderd pagina’s, of het bericht bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking.

Artikel 5.3: Verzet
Een Kandidaat kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien de verwerkingsgrond hiervan is gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de Organisatie zoals genoemd in artikel 3.2. Het verzet kan slechts worden aangetekend indien dit verband heeft met zijn/haar persoonlijke omstandigheden. De Verantwoordelijke moet binnen vier weken beoordelen of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigd de Organisatie de verwerking van Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk.

Artikel 5.4: Geschillen
Een kandidaat die van mening is dat een Organisatie in strijd handelt met dit Privacyreglement dan wel de Wbp, kan zich wenden tot Solid Recruitment BV Afhankelijk van de inhoud van de klacht kan de Kandidaat zich ook rechtstreeks tot het CBP of de bevoegde rechter wenden. De Kandidaat dient de termijnen van artikel 46 en 47 Wbp in acht te nemen.
LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.
Solid Recruitment b.v. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close